Components

แยก UI ออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ลองจินตนาการแต่ละชิ้นส่วนของ UI เป็นหนึ่ง component

การตั้งชื่อ components

แต่ละ component จะตั้งชื่อโดยใช้ อย่างน้อยสองคำ แยกกันด้วยขีดกลาง ตัวอย่างเช่น

  • ปุ่มไลค์ (.like-button)
  • กล่องค้นหา (.search-form)
  • การ์ดบทความ (.article-card)

แล้วต้องเขียนกันยังไง? มาลองดูการเขียน Elements อ่านต่อ →