สรุป

  • ในแต่ละ components ให้ตั้งชื่อด้วยสองคำ (.screenshot-image)
  • Components ที่มี elements ให้ตั้งชื่อด้วย 1 คำ (.blog-post > .title)
  • ตั้งชื่อ variants โดยใช้ขีดกลางนำหน้า (.shop-banner.-with-icon)
  • Components สามารถซ้อนกันได้
  • จำไว้ว่าเราสามารถใช้ extend เพื่อทำให้มันอ่านง่าย