แหล่งศึกษาที่อื่น ๆ

  • ITCSS ("Inverted Triangle CSS") เป็นแนวทางการสร้าง component ที่ดีสำหรับใช้ใน rscss structure.
  • rsjs ("Reasonable Standard of JavaScript Structure") กำลังพัฒนาเอกสารในการออกแบบโครงสร้าง JavaScript สำหรับเว็บทั่วไป

แนวทางอื่น ๆ

BEM

BEM ดูดีมาก แต่บางทีก็ดูเยอะจนดูไม่มีระเบียบแบบแผน ตัว RSCSS ส่วนมากจะมาทางเดียวกับ BEM แต่ใช้แบบแผนต่างออกไป

<!-- BEM -->
<form class='site-search site-search--full'>
  <input  class='site-search__field' type='text'>
  <button class='site-search__button'></button>
</form>
<!-- rscss -->
<form class='site-search -full'>
  <input  class='field' type='text'>
  <button class='button'></button>
</form>

คำศํพท์ที่ใช้

หลายแนวคิดพยายามจะแก้ปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีต่างกันในการวางโครงสร้าง CSS

RSCSS BEM SMACSS
Component Block Module
Element Element Sub-Component
Layout ? Layout
Variant Modifier Sub-Module & State